آجر نما آنتیک

این نوع آجر نما با فرآیند های اضافه ای که بر روی آجر نمای تولید شده صورت می گیرد ظاهری سنتی به آجر نما می د هد.

آجر نما

آجر آنتیک

آجر آنتیک

آجر آنتیک

آجر آنتیک

کامنت‌ها بسته شده‌اند.