مواد اولیه آجر نما

مهمترین و اصلی‌ترین ماده اولیه آجر و اجرنما، خاک است. در سال‌های قبل، تنها از خاک رس در ساخت آجر نما استفاده می‌شد. در استفاده از خاک رس دو اشکال عمده وجود داشت:

  1. آهک زدن آجر نما و در نتیجه زشت شدن و خراب شدن نمای ساختمان.
  2. از بین رفتن خاک مورد استفاده در کشاورزی

آجر نما اصفهان

به دلیل وجود آهک در خاک رس در اغلب مناطق ایران، به وپژه مناطق مرکزی، و پخت ناقص آجر، نقاط آهکی در آجر باقی می‌ماند و هنگام کار شدن آن روی نمای ساختمان، با رسیدن آب به آجر و نفوذ آن به داخل آجر، نقاط آهکی منفجر شده و باعث ترک در آجرنما و در صورت بزرگ بودن نقطه آهکی باعث شکستگی آجر می‌شوند.  شکستگی و ترک خوردگی آجرنما، نمای ساختمان را زشت می‌کند. همچنین ممکن است باعث جدا شدن آجر از ساختمان شده و هزینه دوباره‌ای را به کارفرما تحمیل کند.

همچنین به دلیل رشد روزافزون ساختمان سازی و استفاده گسترده از نمای آجری در ساختمان‌ها، استفاده از خاک رس باعث از بین رفتن خاک‌های کشاورزی می‌شد. این امر صدمات جبران ناپذیری به محیط زیست و منابع کشاورزی وارد می‌کرد. به طوری که در سال‌های اخیر استفاده از خاک رس جهت ساخت اجرنما ممنوع گردیده و کارخانه های آجر نما مجبور به استفاده از خاک‌های دیگری جهت تولید شدند.

در این بین، استفاده از خاک شیل جهت تولید آجر نما مورد توجه قرار گرفت.

کامنت‌ها بسته شده‌اند.